IRENĈUS


1. APOPH,& KATaph.Theol.

2. Gloria Dei Vivens Homo

        audio lect.

3. Theosis

4. Epektasis-Eternal Progress

5. Roman Primacy

6. Apost. Succ.

7. Eucharistic Eschatology

8. Mariol. Recapitulation

9. Christol. Recapitulation

audio lect. 2