CLEMENT of ALEXANDRIA
  On The Mystical Interpretation
of the Tabernacle and the
High Priest's Vestments

 


Engl: Ante-Nicene Fathers: Volume 2 (pp. 137-149). Greek: Stromata (TLG 555.4): Clemens Alexandrinus, ed. O. Stählin, L. Früchtel, U. Treu, vol.s 2, 3rd edn. and 3, 2nd edn. (Akademie-Verlag Berlin, 2:1960; 3:1970) pp : 3-518; 3-102;


 

STROMATA 5.6

 


Chapter 6. The Mystic Meaning of the Tabernacle and Its Furnishings


IT would be tedious to review all the Prophets and the Law, specifying what is spoken in enigmas; for almost the whole Scripture gives its utterances in this way. It may suffice, I think, for any one possessed of intelligence, for the proof of the point in hand, to select a few examples.

32.1 Μακρὸν δ΄ ἂν εἴη πάντα ἐπεξιέναι τὰ προφητικὰ καὶ τὰ νομικὰ τὰ δι΄ αἰνιγμάτων εἰρημένα ἐπιλεγομένους. σχεδὸν γὰρ ἡ πᾶσα ὧδέ πως θεσπίζεται γραφή. ἀπόχρη δ΄͵ οἶμαι͵ τῷ γε νοῦν κεκτημένῳ εἰς ἔνδειξιν τοῦ προκειμένου ὀλίγα τινὰ ἐκτεθέντα παραδείγματα. 32.2

Now concealment is evinced in the reference of the seven circuits around the temple, which are made mention of among the Hebrews; and the equipment on the robe, indicating by the various symbols, which had reference to visible objects, the agreement which from heaven reaches down to earth. And the covering and the veil were variegated with blue, and purple, and scarlet, and linen. And so it was suggested that the nature of the elements contained the revelation of God. For purple is from water, linen from the earth; blue, being dark, is like the air, as scarlet is like fire.

αὐτίκα ὁμολογεῖ τὴν ἐπίκρυψιν ἡ περὶ τὸν νεὼν τὸν πα λαιὸν τῶν ἑπτὰ περιβόλων πρός τι ἀναφορὰ παρ΄ Ἑβραίοις ἱστο ρουμένη ἥ τε κατὰ τὸν ποδήρη διασκευή͵ διὰ ποικίλων τῶν πρὸς τὰ φαινόμενα συμβόλων τὴν ἀπ΄ οὐρανοῦ μέχρι γῆς αἰνισσομένη 32.3 συνθήκην. τό τε κάλυμμα καὶ παραπέτασμα ὑακίνθῳ καὶ πορφύρᾳ κόκκῳ τε καὶ βύσσῳ πεποίκιλτο͵ ᾐνίττετο δ΄ ἄρα͵ ὡς ἡ τῶν στοιχείων φύσις περιέχει͵ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ θεοῦ· ἐξ ὕδατος μὲν γὰρ ἡ πορφύρα͵ βύσσος δὲ ἐκ γῆς͵ ὑάκινθός τε ὡμοίωται ἀέρι ζοφώδης ὤν͵ 33.1 ὥσπερ ὁ κόκκος τῷ πυρί.

In the midst of the covering and veil, where the priests were allowed to enter, was situated the altar of incense, the symbol of the earth placed in the middle of this universe; and from it came the fumes of incense. And that place intermediate between the inner veil, where the high priest alone, on prescribed days, was permitted to enter, and the external court which surrounded it— free to all the Hebrews— was, they say, the middlemost point of heaven and earth. But others say it was the symbol of the intellectual world, and that of sense. The covering, then, the barrier of popular unbelief, was stretched in front of the five pillars, keeping back those in the surrounding space.

ἀνὰ μέσον δὲ τοῦ καλύμματος καὶ τοῦ παραπετάσματος͵ ἔνθα τοῖς ἱερεῦσιν ἐξῆν εἰσιέναι͵ θυμιατήριον [τε] ἔκειτο σύμβολον τῆς ἐν μέσῳ τῷ κόσμῳ τῷδε κειμένης γῆς͵ ἐξ ἧς 33.2 αἱ ἀναθυμιάσεις. μέσος δὲ καὶ ὁ τόπος ἐκεῖνος τοῦ τε ἐντὸς τοῦ καταπετάσματος͵ ἔνθα μόνῳ τῷ ἀρχιερεῖ ἐπετέτραπτο ῥηταῖς εἰσιέναι ἡμέραις͵ καὶ τῆς ἔξωθεν περικειμένης αὐλαίας τῆς πᾶσιν ἀνειμένης Ἑβραίοις· διὸ μεσαίτατον οὐρανοῦ φασι καὶ γῆς· ἄλλοι δὲ κόσμου 33.3 τοῦ νοητοῦ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ λέγουσιν εἶναι σύμβολον. τὸ μὲν οὖν κάλυμμα κώλυμα λαϊκῆς ἀπιστίας ἐπίπροσθε τῶν πέντε τετάνυστο 33.4 κιόνων͵ εἶργον τοὺς ἐν τῷ περιβόλῳ.

So very mystically the five loaves are broken by the Saviour, and fill the crowd of the listeners. For great is the crowd that keep to the things of sense, as if they were the only things in existence. Cast your eyes round, and see, says Plato, that none of the uninitiated listen. Such are they who think that nothing else exists, but what they can hold tight with their hands; but do not admit as in the department of existence, actions and processes of generation, and the whole of the unseen. For such are those who keep by the five senses. But the knowledge of God is a thing inaccessible to the ears and like organs of this kind of people. Hence the Son is said to be the Father’s face, being the revealer of the Father’s character to the five senses by clothing Himself with flesh. But if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. (Gal. 5:25) For we walk by faith, not by sight, (2 Cor. 5:7) the noble apostle says. Within the veil, then, is concealed the sacerdotal service; and it keeps those engaged in it far from those without.

ταύτῃ τοι μυστικώτατα πέντε ἄρτοι πρὸς τοῦ σωτῆρος κατακλῶνται καὶ πληθύνουσι τῷ ὄχλῳ τῶν ἀκροωμένων. πολὺς γὰρ ὁ τοῖς αἰσθητοῖς ὡς μόνοις οὖσι προσανέ 33.5 χων. ἄθρει δὴ περισκοπῶν͵ φησὶν ὁ Πλάτων͵ μή τις τῶν ἀμυήτων ἐπακούῃ. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ οὐδὲν ἄλλο οἰόμενοι εἶναι ἢ οὗ ἂν ἀπρὶξ τοῖν χειροῖν λαβέσθαι δύναιντο͵ πράξεις δὲ καὶ γενέσεις 33.6 καὶ πᾶν τὸ ἀόρατον οὐκ ἀποδεχόμενοι ὡς ἐν οὐσίας μέρει· τοιοῦτοι γὰρ οἱ τῇ πεντάδι τῶν αἰσθήσεων προσανέχοντες μόνῃ. ἄβατον δὲ 34.1 ἀκοαῖς καὶ τοῖς ὁμογενέσιν ἡ νόησις τοῦ θεοῦ. ἐντεῦθεν πρόσωπον εἴρηται τοῦ πατρὸς ὁ υἱός͵ αἰσθήσεων πεντάδι σαρκοφόρος γενόμενος͵ 34.2 ὁ λόγος ὁ τοῦ πατρῴου μηνυτὴς ἰδιώματος. εἰ δὲ ζῶμεν πνεύματι͵ πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. διὰ πίστεως περιπατοῦμεν͵ οὐ διὰ εἴδους͵ 34.3 ὁ καλὸς ἀπόστολος λέγει. ἔνδον μὲν οὖν τοῦ καλύμματος ἱερατικὴ κέκρυπται διακονία καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ πονουμένους πολὺ τῶν ἔξω 34.4 εἴργει.

Again, there is the veil of the entrance into the holy of holies. Four pillars there are, the sign of the sacred tetrad of the ancient covenants. Further, the mystic name of four letters which was affixed to those alone to whom the adytum was accessible, is called Jave, which is interpreted, Who is and shall be. The name of God, too, among the Greeks contains four letters.

πάλιν τὸ παραπέτασμα τῆς εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων παρόδου͵ κίονες τέτταρες αὐτόθι͵ ἁγίας μήνυμα τετράδος διαθηκῶν παλαιῶν͵ 34.5 ἀτὰρ καὶ τὸ τετράγραμμον ὄνομα τὸ μυστικόν͵ ὃ περιέκειντο οἷς μόνοις τὸ ἄδυτον βάσιμον ἦν· λέγεται δὲ Ἰαουε͵ ὃ μεθερμηνεύεται 34.6 ὁ ὢν καὶ ὁ ἐσόμενος. καὶ μὴν καὶ καθ΄ Ἕλληνας θεὸς τὸ ὄνομα 34.7 τετράδα περιέχει γραμμάτων.

Now the Lord, having come alone into the intellectual world, enters by His sufferings, introduced into the knowledge of the Ineffable, ascending above every name which is known by sound. The lamp, too, was placed to the south of the altar of incense; and by it were shown the motions of the seven planets, that perform their revolutions towards the south. For three branches rose on either side of the lamp, and lights on them; since also the sun, like the lamp, set in the midst of all the planets, dispenses with a kind of divine music the light to those above and to those below.

εἰς δὲ τὸν νοητὸν κόσμον μόνος ὁ κύριος ἀρχιερεὺς γενόμενος εἴσεισι͵ διὰ τῶν παθῶν εἰς τὴν τοῦ ἀρρήτου γνῶσιν παρεισδυόμενος͵ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα ἐξαναχωρῶν͵ ὃ 34.8 φωνῇ γνωρίζεται. ναὶ μὴν ἥ τε λυχνία ἐν τοῖς νοτίοις ἔκειτο τοῦ θυμιατηρίου͵ δι΄ ἧς αἱ τῶν ἑπτὰ φωσφόρων κινήσεις δεδήλωνται 34.9 νοτίους τὰς περιπολήσεις ποιουμένων. τρεῖς γὰρ ἑκατέρωθεν τῆς λυχνίας ἐμπεφύκασι κλάδοι καὶ ἐπ΄ αὐτοῖς οἱ λύχνοι͵ ἐπεὶ καὶ ὁ ἥλιος ὥσπερ ἡ λυχνία μέσος τῶν ἄλλων πλανητῶν τεταγμένος τοῖς τε ὑπὲρ αὐτὸν τοῖς τε ὑπ΄ αὐτὸν κατά τινα θείαν μουσικὴν ἐνδίδωσι 35.1 τοῦ φωτός.

The golden lamp conveys another enigma as a symbol of Christ, not in respect of form alone, but in his casting light, at sundry times and various manners, (Heb.1:1) on those who believe in Him and hope, and who see by means of the ministry of the First-born. And they say that the seven eyes of the Lord are the seven spirits resting on the rod that springs from the root of Jesse.

ἔχει δέ τι καὶ ἄλλο αἴνιγμα ἡ λυχνία ἡ χρυσῆ τοῦ σημείου τοῦ Χριστοῦ͵ οὐ τῷ σχήματι μόνῳ͵ ἀλλὰ καὶ τῷ φωτεμ βολεῖν πολυτρόπως καὶ πολυμερῶς τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας ἐλπίζοντάς τε καὶ βλέποντας διὰ τῆς τῶν πρωτοκτίστων διακονίας. 35.2 φασὶ δ΄ εἶναι ἑπτὰ ὀφθαλμοὺς κυρίου τὰ ἑπτὰ πνεύματα͵ τὰ 35.3 ἐπαναπαυόμενα τῇ ῥάβδῳ τῇ ἀνθούσῃ ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί.

North of the altar of incense was placed a table, on which there was the exhibition of the loaves; for the most nourishing of the winds are those of the north. And thus are signified certain seats of churches conspiring so as to form one body and one assemblage.

πρὸς δὲ τοῖς βορείοις τοῦ θυμιατηρίου τράπεζα εἶχε τὴν θέσιν͵ ἐφ΄ ἧς ἡ παράθεσις τῶν ἄρτων͵ ὅτι τροφιμώτατα τῶν πνευμάτων τὰ βόρεια. 35.4 εἶεν δ΄ ἂν μοναί τινες εἰς ἓν σῶμα καὶ σύνοδον μίαν συμπνεουσῶν 35.5 ἐκκλησιῶν.

And the things recorded of the sacred ark signify the properties of the world of thought, which is hidden and closed to the many.

  τά τε ἐπὶ τῆς ἁγίας κιβωτοῦ ἱστορούμενα μηνύει τὰ τοῦ νοητοῦ κόσμου τοῦ ἀποκεκρυμμένου καὶ ἀποκεκλεισμένου τοῖς πολλοῖς 35.6.

And those golden figures, each of them with six wings, signify either the two bears, as some will have it, or rather the two hemispheres. And the name cherubim meant much knowledge. But both together have twelve wings, and by the zodiac and time, which moves on it, point out the world of sense. It is of them, I think, that Tragedy, discoursing of Nature, says:—

ναὶ μὴν καὶ τὰ χρυσᾶ ἐκεῖνα ἀγάλματα͵ ἑξαπτέρυγον ἑκάτερον αὐτῶν͵ εἴτε τὰς δύο ἄρκτους͵ ὡς βούλονταί τινες͵ ἐμφαίνει͵ εἴτε͵ ὅπερ μᾶλλον͵ τὰ δύο ἡμισφαίρια͵ ἐθέλει δὲ τὸ ὄνομα τῶν Χερουβὶμ 35.7 δηλοῦν ἐπίγνωσιν πολλήν. ἀλλὰ δώδεκα πτέρυγας ἄμφω ἔχει καὶ διὰ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου καὶ τοῦ κατ΄ αὐτὸν φερομένου χρόνου τὸν 36.1 αἰσθητὸν κόσμον δηλοῖ. περὶ τούτων οἶμαι καὶ ἡ τραγῳδία φυσιο λογοῦσά φησιν·

Unwearied Time circles full in perennial flow,

Producing itself. And the twin-bears

On the swift wandering motions of their wings,

Keep the Atlantean pole.

ἀκάμας τε χρόνος περί τ΄ ἀενάῳ ῥεύματι πλήρης φοιτᾷ τίκτων αὐτὸς ἑαυτόν͵ δίδυμοί τ΄ ἄρκτοι ταῖς ὠκυπλάνοις πτερύγων ῥιπαῖς τὸν Ἀτλάντειον τηροῦσι πόλον.

And Atlas, the unsuffering pole, may mean the fixed sphere, or better perhaps, motionless eternity. But I think it better to regard the ark, so called from the Hebrew word Thebotha, as signifying something else. It is interpreted, one instead of one in all places. Whether, then, it is the eighth region and the world of thought, or God, all-embracing, and without shape, and invisible, that is indicated, we may for the present defer saying. But it signifies the repose which dwells with the adoring spirits, which are meant by the cherubim.

36.2 Ἄτλας δὲ ὁ μὴ πάσχων πόλος δύναται μὲν εἶναι καὶ ἡ ἀπλανὴς σφαῖρα͵ 36.3 βέλτιον δὲ ἴσως αἰῶνα ἀκίνητον νοεῖσθαι. ἄμεινον δ΄ ἡγοῦμαι τὴν κιβωτὸν ἐκ τοῦ Ἑβραϊκοῦ ὀνόματος θηβωθὰ καλουμένην ἄλλο τι σημαίνειν. ἑρμηνεύεται μὲν ἓν ἀνθ΄ ἑνὸς πάντων τόπων. εἴτ΄ οὖν ὀγδοὰς καὶ ὁ νοητὸς κόσμος εἴτε καὶ ὁ [περὶ] πάντων περιεκτικὸς ἀσχημάτιστός τε καὶ ἀόρατος δηλοῦται θεός͵ τὰ νῦν ὑπερκείσθω λέγειν· πλὴν ἀνάπαυσιν μηνύει τὴν μετὰ τῶν δοξολόγων πνευμά 36.4 των͵ ἃ αἰνίσσεται Χερουβίμ·

For He who prohibited the making of a graven image, would never Himself have made an image in the likeness of holy things. Nor is there at all any composite thing, and creature endowed with sensation, of the sort in heaven. But the face is a symbol of the rational soul, and the wings are the lofty ministers and energies of powers right and left; and the voice is delightsome glory in ceaseless contemplation. Let it suffice that the mystic interpretation has advanced so far.

οὐ γὰρ ἄν ποτε ὁ μηδὲ γλυπτὸν εἴδω λον δημιουργεῖν παραινέσας αὐτὸς ἀπεικόνιζεν τῶν ἁγίων ἄγαλμα͵ οὐδ΄ ἔστι τὴν ἀρχὴν ἐπισύνθετόν τι καὶ αἰσθητὸν ζῷον ἐν οὐρανῷ ὧδέ πως ἔχον͵ σύμβολον δ΄ ἐστὶ λογικῆς μὲν τὸ πρόσωπον ψυχῆς͵ πτέρυγες δὲ λειτουργίαι τε καὶ ἐνέργειαι αἱ μετάρσιοι δεξιῶν τε ἅμα καὶ λαιῶν δυνάμεων͵ ἡ φωνὴ δὲ δόξα εὐχάριστος ἐν ἀκαταπαύστῳ θεωρίᾳ. 37.1 Ἀπόχρη μέχρι τοῦδε προχωρῆσαι τὴν μυστικὴν ἑρμηνείαν·

Now the high priest’s robe is the symbol of the world of sense. The seven planets are represented by the five stones and the two carbuncles, for Saturn and the Moon. The former is southern, and moist, and earthy, and heavy; the latter aerial, whence she is called by some Artemis, as if Ærotomos (cutting the air); and the air is cloudy. And cooperating as they did in the production of things here below, those that by Divine Providence are set over the planets are rightly represented as placed on the breast and shoulders; and by them was the work of creation, the first week. And the breast is the seat of the heart and soul.

τοῦ δὲ ἀρχιερέως ὁ ποδήρης κόσμου ἐστὶν αἰσθητοῦ σύμβολον͵ τῶν μὲν ἑπτὰ πλανητῶν οἱ πέντε λίθοι καὶ οἱ δύο ἄνθρακες διά τε τὸν Κρόνον καὶ τὴν Σελήνην· ὃ μὲν γὰρ μεσημβρινὸς καὶ ὑγρὸς καὶ γεώδης καὶ βαρύς͵ ἣ δὲ ἀερώδης· διὸ Ἄρτεμις πρός τινων εἴρηται 37.2 ἀεροτόμος τις οὖσα͵ ζοφερὸς δὲ ὁ ἀήρ. συνεργοῦντας δὲ εἰς γένεσιν τῶν τῇδε τοὺς ἐφεστῶτας τοῖς πλανήταις κατὰ τὴν θείαν πρόνοιαν ἐπί τε τοῦ στήθους καὶ τῶν ὤμων εἰκότως ἱδρῦσθαι διαγράφει͵ δι΄ ὧν ἡ πρᾶξις ἡ ἐπιγενεσιουργός͵ ἡ ἑβδομὰς ἡ πρώτη· στῆθος δ΄ οἰκητήριον 37.3 καρδίας τε καὶ ψυχῆς.

Differently, the stones might be the various phases of salvation; some occupying the upper, some the lower parts of the entire body saved. The three hundred and sixty bells, suspended from the robe, is the space of a year, the acceptable year of the Lord, proclaiming and resounding the stupendous manifestation of the Saviour. Further, the broad gold mitre indicates the regal power of the Lord, since the Head of the Church is the Savour. (Eph. 5:23) The mitre that is on it [i.e., the head] is, then, a sign of most princely rule; and otherwise we have heard it said, The Head of Christ is the God and Father of our Lord Jesus Christ. (1 Cor. 11:3); (2 Cor. 11:31) Moreover, there was the breastplate, comprising the ephod, which is the symbol of work, and the oracle ; and this indicated the Word  by which it was framed, and is the symbol of heaven, made by the Word, and subjected to Christ, the Head of all things, inasmuch as it moves in the same way, and in a like manner. The luminous emerald stones, therefore, in the ephod, signify the sun and moon, the helpers of nature. The shoulder, I take it, is the commencement of the hand.

εἶεν δ΄ ἂν καὶ ἄλλως λίθοι ποικίλοι σωτηρίας τρόποι͵ οἳ μὲν ἐν τοῖς ὑπεραναβεβηκόσιν͵ οἳ δ΄ ἐν τοῖς ὑποβεβηκόσιν 37.4 ἱδρυμένοι παντὸς τοῦ σῳζομένου σώματος. οἵ τε τριακόσιοι ἑξή κοντα κώδωνες οἱ ἀπηρτημένοι τοῦ ποδήρους χρόνος ἐστὶν ἐνιαύσιος͵ ἐνιαυτὸς κυρίου δεκτός͵ κηρύσσων καὶ κατηχῶν τὴν μεγίστην τοῦ 37.5 σωτῆρος ἐπιφάνειαν. ἀλλὰ καὶ ὁ πῖλος ὁ χρυσοῦς ὁ ἀνατεταμένος τὴν ἐξουσίαν μηνύει τὴν βασιλικὴν τοῦ κυρίου͵ εἴ γε ἡ κεφαλὴ τῆς 38.1 ἐκκλησίας ὁ σωτήρ. σημεῖον γοῦν ἡγεμονικωτάτης ἀρχῆς ὁ πῖλος ὁ ὑπὲρ αὐτήν· ἄλλως τε ἀκηκόαμεν͵ ὡς εἴρηται· καὶ τοῦ Χριστοῦ κεφαλὴ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 38.2 ναὶ μὴν τὸ μὲν περιστήθιον ἔκ τε ἐπωμίδος͵ ἥ ἐστιν ἔργου σύμβολον͵ ἔκ τε τοῦ λογίου (τὸν λόγον δὲ τοῦτο αἰνίσσεται) [ᾧ] συνέστηκεν καὶ ἔστιν οὐρανοῦ εἰκὼν τοῦ λόγῳ γενομένου͵ τοῦ ὑποκειμένου τῇ κε φαλῇ τῶν πάντων τῷ Χριστῷ καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 38.3 κινουμένου. οἱ οὖν ἐπὶ τῆς ἐπωμίδος σμαράγδου φωτεινοὶ λίθοι 38.4 ἥλιον καὶ σελήνην μηνύουσι τοὺς συνεργοὺς τῆς φύσεως. χειρὸς δέ͵ οἶμαι͵ ὦμος ἀρχή.

The twelve stones, set in four rows on the breast, describe for us the circle of the zodiac, in the four changes of the year. It was otherwise requisite that the law and the prophets should be placed beneath the Lord’s head, because in both Testaments mention is made of the righteous. For were we to say that the apostles were at once prophets and righteous, we should say well, since one and the self-same Holy Spirit works in all. (1 Cor. 12:11) And as the Lord is above the whole world, yea, above the world of thought, so the name engraven on the plate has been regarded to signify, above all rule and authority; and it was inscribed with reference both to the written commandments and the manifestation to sense. And it is the name of God that is expressed; since, as the Son sees the goodness of the Father, God the Saviour works, being called the first principle of all things, which was imaged forth from the invisible God first, and before the ages, and which fashioned all things which came into being after itself. Nay more, the oracle exhibits the prophecy which by the Word cries and preaches, and the judgment that is to come; since it is the same Word which prophesies, and judges, and discriminates all things.

οἱ δὲ ἐπὶ τῷ στήθει τέτραχα τεταγμένοι δώδεκα τὸν ζῳδιακὸν διαγράφουσιν ἡμῖν κύκλον κατὰ τὰς τέσσαρας τοῦ ἔτους 38.5 τροπάς. ἄλλως τε ἐχρῆν τῇ κεφαλῇ τῇ κυριακῇ νόμον μὲν καὶ προφήτας ὑποκεῖσθαι͵ δι΄ ὧν οἱ δίκαιοι μηνύονται καθ΄ ἑκατέρας τὰς διαθήκας· προφήτας γὰρ ἅμα καὶ δικαίους εἶναι τοὺς ἀποστόλους λέγοντες εὖ ἂν εἴποιμεν͵ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἐνεργοῦντος διὰ πάν 38.6 των ἁγίου πνεύματος. ὥσπερ δὲ ὁ κύριος ὑπεράνω τοῦ κόσμου παντός͵ μᾶλλον δὲ ἐπέκεινα τοῦ νοητοῦ͵ οὕτως καὶ τὸ ἐν τῷ πε τάλῳ ἔγγραπτον ὄνομα ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας εἶναι ἠξίωται͵ ἔγγραπτον δὲ διά τε τὰς ἐντολὰς τὰς ἐγγράφους διά τε τὴν 38.7 αἰσθητὴν παρουσίαν. ὄνομα δὲ εἴρηται θεοῦ. ἐπεί͵ ὡς βλέπει τοῦ πατρὸς τὴν ἀγαθότητα͵ ὁ υἱὸς ἐνεργεῖ͵ θεὸς σωτὴρ κεκλημένος͵ ἡ τῶν ὅλων ἀρχή͵ ἥτις ἀπεικόνισται μὲν ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου πρώτη καὶ πρὸ αἰώνων͵ τετύπωκεν δὲ τὰ μεθ΄ ἑαυτὴν ἅπαντα γενό 39.1 μενα. ναὶ μὴν τὸ λόγιον τὴν προφητείαν τὴν ἐκβοῶσαν τῷ λόγῳ καὶ κηρύσσουσαν καὶ τὴν κρίσιν τὴν ἐσομένην δηλοῖ͵ ἐπεὶ ὁ αὐτός ἐστι λόγος ὁ προφητεύων κρίνων τε ἅμα καὶ διακρίνων ἕκαστα.

And they say that the robe prophesied the ministry in the flesh, by which He was seen in closer relation to the world. So the high priest, putting off his consecrated robe (the universe, and the creation in the universe, were consecrated by Him assenting that, what was made, was good), washes himself, and puts on the other tunic— a holy-of-holies one, so to speak— which is to accompany him into the adytum; exhibiting, as seems to me, the Levite and Gnostic, as the chief of other priests (those bathed in water, and clothed in faith alone, and expecting their own individual abode), himself distinguishing the objects of the intellect from the things of sense, rising above other priests, hasting to the entrance to the world of ideas, to wash himself from the things here below, not in water, as formerly one was cleansed on being enrolled in the tribe of Levi. But purified already by the gnostic Word in his whole heart, and thoroughly regulated, and having improved that mode of life received from the priest to the highest pitch, being quite sanctified both in word and life, and having put on the bright array of glory, and received the ineffable inheritance of that spiritual and perfect man, which eye has not seen and ear has not heard, and it has not entered into the heart of man; and having become son and friend, he is now replenished with insatiable contemplation face to face. For there is nothing like hearing the Word Himself, who by means of the Scripture inspires fuller intelligence. For so it is said, And he shall put off the linen robe, which he had put on when he entered into the holy place; and shall lay it aside there, and wash his body in water in the holy place, and put on his robe. (Lev. 16:23-24) But in one way, as I think, the Lord puts off and puts on by descending into the region of sense; and in another, he who through Him has believed puts off and puts on, as the apostle intimated, the consecrated stole. Thence, after the image of the Lord the worthiest were chosen from the sacred tribes to be high priests, and those elected to the kingly office and to prophecy were anointed.

39.2 φασὶ δὲ καὶ τὸ ἔνδυμα͵ τὸν ποδήρη͵ τὴν κατὰ σάρκα προφητεύειν 39.3 οἰκονομίαν͵ δι΄ ἣν προσεχέστερον εἰς κόσμον ὤφθη. ταύτῃ τοι ἀπο δὺς τὸν ἡγιασμένον χιτῶνα ὁ ἀρχιερεὺς (κόσμος δὲ καὶ ἡ ἐν κόσμῳ κτίσις ἡγίασται πρὸς τοῦ καλὰ συγκαταθεμένου τὰ γινόμενα) λούεται καὶ τὸν ἄλλον ἐνδύεται ἅγιον ἁγίου ὡς εἰπεῖν χιτῶνα͵ τὸν συνεισ 39.4 ιόντα εἰς τὰ ἄδυτα αὐτῷ͵ ἐμοὶ δοκεῖν ἐμφαίνων τὸν Λευίτην καὶ γνωστικὸν ὡς ἂν τῶν ἄλλων ἱερέων ἄρχοντα͵ ὕδατι ἀπολελουμένων ἐκείνων καὶ πίστιν ἐνδεδυμένων μόνην καὶ τὴν ἰδίαν ἐκδεχομένων μονήν͵ αὐτὸν διακρίναντα τὰ νοητὰ τῶν αἰσθητῶν͵ κατ΄ ἐπανάβασιν τῶν ἄλλων ἱερέων σπεύδοντα ἐπὶ τὴν τοῦ νοητοῦ δίοδον͵ τῶν τῇδε ἀπολουόμενον οὐκέτι ὕδατι͵ ὡς πρότερον ἐκαθαίρετο εἰς Λευιτικὴν 40.1 ἐντασσόμενος φυλήν͵ ἀλλ΄ ἤδη τῷ γνωστικῷ λόγῳ. καθαρὸς μὲν οὖν τὴν καρδίαν πᾶσαν͵ κατορθώσας δ΄ εὖ μάλα καὶ τὴν πολιτείαν ἐπ΄ ἄκρον͵ πέρα τοῦ ἱερέως ἐπὶ μεῖζον αὐξήσας͵ ἀτεχνῶς ἡγνισμένος καὶ λόγῳ καὶ βίῳ͵ ἐπενδυσάμενος τὸ γάνωμα τῆς δόξης͵ τοῦ πνευματικοῦ ἐκείνου καὶ τελείου ἀνδρὸς τὴν ἀπόρρητον κληρονομίαν ἀπολαβών͵ ἣν ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀν θρώπου οὐκ ἀνέβη͵ υἱὸς καὶ φίλος γενόμενος͵ πρόσωπον ἤδη πρὸς πρόσωπον ἐμπίπλαται τῆς ἀκορέστου θεωρίας. οὐδὲν δὲ οἷον αὐτοῦ ἐπακοῦσαι τοῦ λόγου͵ πλείονα τὸν νοῦν διὰ τῆς γραφῆς 40.2 ἐνδιδόντος. λέγει γὰρ ὧδε· καὶ ἐκδύσεται τὴν στολὴν τὴν λινῆν͵ ἣν ἐνδεδύκει εἰσπορευόμενος εἰς τὰ ἅγια͵ καὶ ἀποθήσει αὐτὴν ἐκεῖ. καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι ἐν τόπῳ ἁγίῳ καὶ ἐνδύσεται τὴν 40.3 στολὴν αὐτοῦ. ἄλλως δ΄͵ οἶμαι͵ ὁ κύριος ἀποδύεταί τε καὶ ἐνδύεται κατιὼν εἰς αἴσθησιν͵ ἄλλως ὁ δι΄ αὐτοῦ πιστεύσας ἀποδύεταί τε καὶ ἐπενδύεται͵ ὡς καὶ ὁ ἀπόστολος ἐμήνυσεν͵ τὴν ἡγιασμένην στολήν. 40.4 ἐντεῦθεν κατ΄ εἰκόνα τοῦ κυρίου ἀρχιερεῖς ἀπὸ τῆς ἁγιασθείσης ᾑροῦντο φυλῆς οἱ δοκιμώτατοι καὶ οἱ εἰς βασιλείαν καὶ οἱ εἰς προφητείαν ἐκλεκτοὶ ἐχρίοντο.

 

 

 

 

 

 


This Webpage was created for a workshop held at Saint Andrew's Abbey, Valyermo, California in 1997....x....   “”.