Texts & Sources      THOMAS (Fr.Louis) MERTON, O.C.S.O. (1915-68 )   Sources New Pg]

....x....   .